Alvorlig bekymring og klage

Framgangsmåte angående alvorlige bekymringer/klager, (jfr. § 27 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler)

FORMÅL/HENSIKT:

Barnehagen skal legge til rette for en god praksis som sikrer at klager fra foresatte og barn blir mottatt/registrert og håndtert på en slik måte at deres rettigheter er ivaretatt.

ANSVAR OG PLIKTER

Alle ansatte har plikt til å ta imot og registrere enhver bekymring/klage som en foresatt ønsker å videreformidle til barnehagens ledelse.

Det skal i informasjonen fra den ansatte som mottar saken, framgå hvem som har klaget, tidspunkt, hva det er klaget på og så langt som mulig få skriftliggjort klagen med underskrift fra den som fremsetter klagen.

Hvis en representant for foresatte underskriver på vegne av, må vedkommende være formelt valgt.

Alle ansatte er pliktige til å informere styrer/assisterende styrer så snart som mulig etter at en klage er framsatt muntlig eller skriftlig, og sørge for at den blir registrert.

Styrer skal videre sørge for at bekymringen / klagen blir behandlet innen rimelig tid, og at den foresatte får tilbakemelding om leders vurdering av bekymringen/klagen.

Styrer har ansvar for at det blir varslet til tilsynsmyndigheten i henhold til rutine om ivaretakelse av opplysnings- og informasjonsplikt, vedrørende forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets helse

Styrer må i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering av om overordnet barnehagemyndighet/styret i private virksomheter skal informeres om klagen.

TEMA DET BLANT ANNET KAN KLAGES OM:

- Farlige forhold inne eller ute som kan medføre helserisiko

- Dårlig inneklima som medfører ubehag eller sykdom

- Barn som opplever mobbing/trakassering/utestengning jfr. Rutine for forebygging og avdekking av krenkende adferd og oppfølging av hendelser, (Barnehageloven kap. Vll)

- Uro vedrørende psykososiale forhold i virksomheten blant voksne der barn opplever å bli berørt

- Problemer vedrørende ernæring/måltid/hygiene

- Forhold vedrørende manglende eller dårlig tilrettelegging for barn med særskilte behov

- Manglende eller dårlig rengjøring

- Manglende eller dårlig vedlikehold

Det er ellers fritt opp til den foresatte / barn / elev å vurdere hva man ønsker å klage på

 

HÅNDTERING AV BEKYMRINGEN/KLAGEN

- Dersom en klage blir framsatt muntlig til en ansatt (for eks. i levere/hente-situasjonen i garderoben), skal den ansatte undersøke om den foresatte ønsker å skrive en formell klage.

- Den ansatte skal veilede den som klager i hvordan klageskjema fylles ut

- Barnehagens klageskjema må være lett tilgjengelig for ansatte og foresatte.(Er tilgjenglig på barnehagens hjemmeside)

- Bekymringer/klager skal behandles i henhold til saksbehandlingsrutinene, og arkiveres i et arkivsystem på en slik måte at den er sporbar/søkbar.

- Den som har levert bekymringen/klagen skal ha svar i etterkant om hvordan klagen er behandlet.

- Styrer må gjennom behandlingen vurdere om bekymringen/klagen skal registreres som avvik.

 

Skjema ved alvorlige bekymringer/klager:  klageskjema angående alvorlig bekymringer