Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå blir forpliktelsen tatt inn i loven. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre.

Barnehagen forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er om barnet som blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Utestengingen må som hovedregel være systematisk. Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Innfører aktivitetsplikt

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn.

Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Styrker kommunen som tilsynsmyndighet

Det blir innført krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger lovverk og forskrifter, inkludert rammeplanen og det nye regelverket om mobbing. Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og må derfor legge til rette for, og følge opp, at barnehagen oppfyller disse kravene. Bestemmelsen stiller krav til et systematisk arbeid, men tar hensyn til at den enkelte barnehage skal kunne tilpasse omfanget og innholdet i internkontrollen til barnehagens størrelse og egenart.

Kommunen er barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. For å styrke kommunen som uavhengig barnehagemyndighet, lovfestes det at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager som hovedregel ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet.